OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

 

 

Představenstvo akciové společnosti POLYGON stavební a.s., se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 451 92 529, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B.,
č. vložky 414 (dále též jen „Společnost“), tímto
podle ust. § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zveřejňuje následující

 

oznámení pro akcionáře

 

Přijaté usnesení

Valná hromada Společnosti, která se konala dne 29.12.2016, přijala následující usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů, dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, v tomto znění:

 

„Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti POLYGON stavební a.s., se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 451 92 529, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 414 (dále jen „společnost“) podle ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je obchodní společnost ALDERO s.r.o., se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 253 59 932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 14786 (dále jen „Hlavní akcionář“), která je ke dni konání řádné valné hromady vlastníkem akcií Společnosti, a to 70 037 ks zaknihovaných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 17,- Kč a 69 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 8.958.275,- Kč (slovy: osm milionů devět set padesát osm tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých), což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 90,315% na základním kapitálu společnosti.

 

Skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,315% základního kapitálu společnosti, byla osvědčena předložením akcií společnosti ve vlastnictví Hlavního akcionáře a výpisem z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání této řádné valné hromady.

 

Řádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ustanovením § 382 zákona o obchodních korporacích přejdou všechny ostatní akcie společnosti (tedy 51 038 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 17,-Kč) na Hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které za 1 akcii ve jmenovité hodnotě 17,- Kč (slovy: sedmnáct korun českých) činí 17,34 Kč (slovy: sedmnáct korun českých třicet čtyři haléře).

 

Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené Hlavním akcionářem, je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem, a to konkrétně znaleckým posudkem č. 14-16 ze dne 21.9.2016, který vypracoval znalecký ústav ALFA znalecká s.r.o., se sídlem Slovenská 1085/1A, PSČ 702 00 Ostrava – Přívoz, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 29197, za účelem uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ust. § 375 a násl. ZOK Hlavním akcionářem.

 

Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích potvrzení Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, identifikační číslo: 000 01 350, o tom, že předal bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.

 

Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ustanovení § 388 zákona o obchodních korporacích, tj. poté, co u dosavadních vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů dojde k zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů na Hlavního akcionáře.“

  

Toto usnesení bylo zapsáno do obchodního rejstříku a tento zápis byl zveřejněn dne 21.2.2017. Uplynutím jednoho měsíce od tohoto dne, tj. ke dni 21.3.2017, přejde vlastnické právo k uvedeným vytěsněným akciím Společnosti na hlavního akcionáře.

 

Informace o veřejné listině

O shora uvedeném usnesení, které bylo přijato na valné hromadě Společnosti dne 29.12.2016 vypracovala JUDr. Jarmila Valigurová, notářka v Ostravě, notářský zápis č. NZ 2039/2016. Tento notářský zápis, stejně jako znalecký posudek ALFA znalecká s.r.o., číslo znaleckého posudku č. 14-16 ze dne 21.9.2016, je uložen
k nahlédnutí akcionářům Společnosti v sídle Společnosti v pracovní dny od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

 

Závěry znaleckého posudku

Výše protiplnění, které je hlavní akcionář povinen poskytnout ostatním akcionářům Společnosti za jejich akcie byla stanovena za každou akcii v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 17,- Kč na částku 17,34 Kč (slovy sedmnáct korun českých třicet čtyři haléřů) a byla doložena znaleckým posudkem č. 14-16 ze dne 21.9.2016, který vypracoval znalecký ústav ALFA znalecká s.r.o., se sídlem Slovenská 1085/1A, PSČ 702 00 Ostrava - Přívoz, za účelem uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ust. 375 a násl. ZOK Hlavním akcionářem. Znalecký ústav dospěl ve znaleckém posudku k následujícímu závěru:    

 

„Hodnota veškerých účastnických cenných papírů společnosti POLYGON stavební a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Slovenská 1085/1a, PSČ 702 00, IČ: 45192529, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 414, jejímž hlavním akcionářem je společnost ALDERO s.r.o., se sídlem Ostrava, Přívoz, Slovenská 1085/1a, PSČ 702 00, IČ: 253 59 932, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, č. vložky 14786, která hodlá využít svého práva jako hlavního akcionáře a uplatnit právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti POLYGON stavební a.s. podle ustanovení § 375 až § 394 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích zjištěná ke dni 30.6.2016 s využitím majetkové metody na bázi likvidačního zůstatku představuje 9.139.000,- Kč (slovy: devět milionů jedno sto třicet devět tisíc korun českých).

 

Z výše uvedené zjištěné hodnoty vyplývá, že hodnota akcií akcionářů, kteří vlastní celkem 121 075 ks zaknihovaných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 17,- Kč / 1 ks akcie, což představuje podíl 22,9762426% na plně splaceném základním kapitálu, je celkem 2.099.799,- Kč (slovy: dva miliony devadesát devět tisíc sedm set devadesát devět korun českých). Hodnota 1 ks zaknihované kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 17,- Kč tedy představuje 17,34 Kč (slovy sedmnáct korun českých třicet čtyři haléře).

 

Přiměřená výše protiplnění pro vlastníky účastnických cenných papírů společnosti POLYGON stavební a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Slovenská 1085/1a, PSČ 702 00, IČ: 45192529, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 414, kteří vlastní 1 ks zaknihované kmenové akcií na majitele o jmenovité hodnotě 17,- Kč tedy představuje 17,34 Kč (slovy sedmnáct korun českých třicet čtyři haléře).“

 

 

 

 

Představenstvo POLYGON stavební a.s.